O PROJEKTU

Městská doprava v současném kontextu je pro mnoho českých a moravských měst velkou výzvou. Stávající městské dopravní systémy mají jednoho zásadního činitele a tím je individuální, tedy osobní automobilová doprava. Město České Budějovice v tomto ohledu není výjimkou. Stávající stav je odrazem let minulých, kdy město a jeho veřejný prostor bylo vnímáno jen jako ko­munikační síť s jediným účelem – přeprava z bodu A do bodu B. Ulice plnila čistě dopravní funkci a o setkávání a trávení volného času nemohla být ani řeč.

Uvolněná porevoluční atmosféra 90. let bohužel ne­přinesla posun v rámci chápání hodnot veřejného prostoru, ale nesla se ve znamení strmého rozvoje automobilové dopravy. Automobilová doprava byla a stále je chápána jako nezbytný nositel prosperity a ekonomického růstu a to i přes skutečnost, že do městského prostředí přináší řadu negativ. Vzhledem ke kontinuálně rostoucí životní úrovni je opodstatněné předpokládat v budoucích letech další nárůst objemů městské dopravy. Pokud přihlédneme ke stávajícím trendům, bude se jednat přede­vším o zvyšující se intenzity individuální automobi­lové dopravy.

V současné době stojíme před důležitým rozhodnu­tím, které bude významným způsobem formovat tvář Českých Budějovic v budoucích desetiletích. A sice, zda zachovat status quo městské mobility nebo se vydat novým směrem. Pro nás se tímto směrem stala udržitelná městská mobilita a prvotním nástrojem pro její implementa­ci - Strategického plánu udržitelné městské mobility (PUMM). Cílem dokumentu není protěžování ani potírání individuální automobilové dopravy, ale znovuzískání veřejného prostoru pro obyvatele města Českých Budějovic

Čeká nás dlouhá a nelehká cesta, na které budeme muset přehodnotit náš fundamentální přístup k měst­ské mobilitě, ale na jejím cíli bude město České Budějovice lepším místem pro život nás všech. Naší společnou prioritou je utvářet veřejný prostor pro všechny obyvatele, kteří v našem městě žijí a pracují, a kteří ho chtějí i aktivně využívat ve svém volném čase.

Primátor města České Budějovice

Budeme rádi, když se ZAPOJÍTE do plánování budoucnosti našeho města.

„Správnou cestu nemůže lidem ukazovat nestranný vědec či expert, správná cesta je výsledkem naší vlastní volby a společenské debaty.“ 

Ulrich Beck